کوروش

در جهان فرمان کوروش اولین منشور بود

              سر به تعظیمش سراسر بابل و آشور بود

سینه اسپارت را تا قلب یونان چاک کرد

            پشت بخت النصر را سائیده و بر خاک کرد

ما از اسلاف آن خونیم واز آن ریشه ایم

            پاسدار نام پاک پارس تا همّیشه ایم

/ 0 نظر / 42 بازدید