کاریکلماتور

توان

بعضی ها عددی نیستند ما انها را به توان میرسانیم

موی سپید

حتی موهایم هم میداند پایان شب سیه سپید است

قانون

عده ای قانون  را پیاده میکنند که خود سوار شوند

مخالفان رژیم

افرادی لاغر که با رژیم گرفتن مخالفند

دریا

زیباترین لب دنیا را دارد

عنکبوت

بی صداترین تار دنیا را مینوازد

گرسنگی

هیچ کس گرسنه نیست همه روزی چند وعده گول میخورند

آزادی

بعضی ها در ترافیک انقلاب هستند وبعضی در مسیر آزادی

هنر

خیلی از معتادها تابلو هستند ولی ارزش هنری ندارند

سواری

همه چیز بر وفق مراد است و بعضی ها سوار بر خر مراد

وصله

بعضی ها خیاط نیستند اما خوب وصله هایی به آدم میچسبانند

رویا

من با رویا زندگی میکنم و رویا با دیگری

یک پیکر

به جز سیاستمداران بنی آدم اعضای یک پیکرند

قصاب

قصاب ها آزادانه تر از روزنامه نگار ها قلم میزنند

/ 0 نظر / 20 بازدید