بازم پرسید

 

 

 

هر بار از بیرون میام بابام میپرسه:کجا بودی؟

منم هر بار میگم:بیرون بودم

بعدش دیگه چیزی نمیپرسه

دوست داره فقط مطمئن بشه خونه نبودم

**********************************

/ 0 نظر / 21 بازدید